درباره ما

ضرب المثل “سیاست پدر و مادر ندارد” را بارها شنیده ایم.مهم ترین دلیلی که در نهی طرف از عمل سیاسی به کار برده می شود و کلام را ختم می کند همین  اصل بنیادین است که عقل سلیم لابد از پذیرش آن است. داشتن “زندگی پاک” مستلزم آن است که از سیاست دوری کنیم. سیاست مقوله ای است جدا از زندگی عادی و روزمره. پرداختن به سیاست وارد کردن امری اضافه به زندگی عادی است که آن را آلوده ساخته و در مسیر دیگری می اندازد. سیاست خارج از زندگی روزمره است